Vi har nylig sendt ut børsmelding om resultatet for 2018 (det er et formelt krav å sende ut det.) Etter tap og skatt sitter vi igjen med 23,7 millioner kroner til disponering. Av det tilfaller 5 millioner kroner eierne av egenkapitalbevis i banken, mens resten tilfaller banken (bankens egenkapitalfond). 

Å lese om alle begreper og prosenter som vi bruker i bank og finans er omtrent like interessant for den jevne nordbo som å se gresset gro  – sakte – en kald vår. Vi kan si som så at vi er bra fornøyd selv, men selvsagt også må forbedre oss fra år til år som alle andre. De siste årene har det gått rett veg med forbedringene. Vi har vokst bra, vekst er nødvendig for å utvikle seg og få større base å fordele kostnader på. Men vekst er kostbart i seg selv, og i tillegg er vi for alle praktiske formål en ren bybank. Med et utall konkurrenter i alle segmenter i hele vårt marked. Og når Klæbu og Trondheim kommuner slås sammen 1.1.2020 vil vi ha ca 85% av utlånene våre til kunder i Trondheim , mot knapt 60 % i dag. Og rundt 75 % av innskuddene vil være fra kunder i Trondheim.

Dette med verdiskaping og samfunnsbidrag er ofte vanskelig å forstå. Kort sagt kan man si at verdier må skapes for at verdier skal kunne brukes, og jo mer som skapes jo mer kan brukes. Det at virksomheter har folk i arbeid og at både virksomheten og ansatte betaler skatt og avgifter er et meget viktig bidrag til samfunnets økonomi. Faktisk det viktigste. NHO (næringslivets hovedorganisasjon)  har en god «kalkulator» for å synliggjøre dette og jeg har lagt inn en del tall for vår bank. Det inkluderer bl.a. skatt på bankens resultat (7,3 mill), arbeidsgiveravgift (4,1 mill ) og  skattetrekk ansatte (6,0 mill). Da får vi den nette sum av 17,4 millioner i direkte skatt og avgift som kan puttes inn i NHO sin kalkulator. (Norske banker har en høyere sats for skatt og arbeidsgiveravgift  enn andre virksomheter, såkalt «finansskatt»).

Man kan velge hvilke beregninger som kommer ut, og ikke minst får man god innsikt i hva de ulike offentlige stillinger og tiltak koster.  I NHO sine standardvalg er det fokus på skole , helse og infrastruktur. Bankens 17,4  millioner kroner i direkte samfunnsbidrag for 2018 gir da  : 

- 164 elevplasser i grunnskole/ 33 lærerlønninger
- 435 døgnopphold sykehus/ 35 sykepleierlønninger
- 20 km asfalt/ 181 meter 2-felts veg
I tillegg kommer at vi som sparebank brukte millionbeløp på sponsing og allmennyttige gaver i nærområdet i 2018, primært til barn og unge eller andre svakerestilte grupper. De mer indirekte samfunnsbidrag av å drive næringsvirksomhet skal jeg ikke komme inn på, men de gjelder/bør gjelde  for de fleste virksomheter og lønnstagere
.
Avslutningsvis er det helt vesentlig å huske på at det er en enorm egenkapital i en bank i forhold til omsetningen, og den egenkapitalen skal betjenes. Egenkapitalen er i stor grad der for å beskytte innskytere og samfunnet mot tap i bankene. Resultatet i banker må derfor sees i sammenheng med det.  Og så er det veldig godt å se at vi yter et skikkelig bidrag til samfunnet gjennom vår virksomhet.