Yrkesskadeforsikring

Yrkesskadeforsikringen er lovpålagt og gir dine medarbeidere rett til erstatning etter arbeidsulykker og yrkessykdommer.
  • Omfatter skader som arbeidstakere påføres under arbeid, i arbeidstiden, på arbeidsstedet
  • Gir erstatning ved påførte og fremtidige merutgifter, samt ervervsmessig uførhet og medisinsk invaliditet
  • Utvid forsikringen til at medarbeiderne forsikres for ulykker som skjer på fritiden
Kontakt meg om Yrkesskadeforsikring

Om forsikringen

Yrkesskade

Påførte og fremtidige merutgifter, tapt inntekt. 

Tap i fremtidig erverv  22-30 G 
Medisinsk invaliditet over 15% 4.5 G 
Dødsfallerstatning til ektefelle/samboer 
 - ikke arvinger etter loven 
15 G

Erstatning til barn under 20 år 

1-6,5 G 
Utgifter forbundet med dødsfall  0,5 G
Påførte merutgifter  Individuelt
Fremtidige merutgifter Individuelt

Grunnbeløpet i folketrygden (G)

Forsikringen gir rett til erstatning etter arbeidsulykker og ved sykdom som er definert som yrkessykdom. Erstatningsnivåene er standardiserte og reguleres i forhold til G (grunnbeløpet i folketrygden), alder og Lønn. Høyere erstatning ved lavere alder.

Grunnbeløpet (G) er per 1. mai 2018 kr. 96 883. Satsen oppdateres i mai hvert år.

Annen ulykkesskade fritid

Påførte og fremtidige merutgifter, tapt inntekt. 

Tap av fremtidige erverv 22-30 G
Medisinsk invaliditet over 15% 4,5 G
Dødsfallerstatning til ektefelle/samboer 
 - ikke arvinger etter loven
15 G
Erstatning til barn under 20 år  1-6,5 G
Utgifter forbundet med dødsfall 0,5 G
Påførte merutgifter  Individuelt
Fremtidige merutgifter   Individuelt

Annen ulykkeskade fritid kan utvides til å omfatte økt ménerstatning. 

Yrkesskadeforsikring er lovpålagt

Yrkesskadeforsikring er lovpålagt og må kjøpes av arbeidsgivere som har ansatte. Forsikringen omfatter skader som arbeidstakeren påføres under arbeid, i arbeidstiden eller på arbeidsstedet. 

Gode råd