Det er årlig valg av kundevalgte medlemmer og varamedlemmer til forstanderskapet i Nidaros Sparebank. Som kunde kan du være med å avgjøre hvem som skal være medlemmer. Valgdag er satt til onsdag 27. januar 2021, og foregår i bankens lokaler ved hovedkontoret i Klæbu og rådgivningskontoret på Heimdal i bankens åpningstid.


Hvem er på valg?
Til bankens forstanderskap skal det velges:

 • 2 medlemmer til forstanderskapet for 4 år  
 • 3 varamedlemmer til forstanderskapet for 4 år   

Følgende medlemmer og varamedlemmer er på valg:

 • Marit Sjøbakk (medlem)
 • Gunn Kristin Forseth (medlem)
 • Heidi Sjøli (varamedlem)
 • Jørn Erik Berg (varamedlem)
 • Arild-Arne Andersen (varamedlem) 


Hvem kan stemme og hvem kan velges?

 • Myndige innskytere som har og i de siste 6 måneder har hatt et innskudd på minst 2.500 kr er valgbare og har stemmerett
 • Hvert kundeforhold gir èn stemme
 • Den som velges er pliktig til å stille som medlem, med mindre de har vært medlem av forstanderskapet eller styret i banken i minst en valgperiode
 • Det er kun mulig å stemme ved personlig oppmøte i banken

Oversikt over forstanderskapets medlemmer og varamedlemmer.


Forslag til kandidater
Banken har en egen valgkomite. Stemmeberettigede kunder kan fremme forslag på kandidater til valgkomiteen.
Forslagene må:

 • Inneholde kandidatens navn, fødselsdato, yrke og fullstendig adresse
 • Være underskrevet av forslagsstiller og påført forslagsstillers fødselsnummer
 • Leveres i bankens lokaler innen 30. desember 2020 i lukket konvolutt merket med ”kundevalg forstanderskapet”


Valgliste 

Valgliste utarbeides av valgkomiteen på grunnlag av innkomne forslag og egne vurderinger.

Valgliste, annet nødvendig valgmateriell, samt forskriftene for valget legges ut ved ekspedisjonsstedene og på våre hjemmesider medio uke 2.