Det er årlig valg av kundevalgte medlemmer og varamedlemmer til forstanderskapet i Nidaros Sparebank. Som kunde kan du være med å avgjøre hvem som skal være medlemmer. Valgdag er satt til onsdag 29. januar 2020, og foregår i bankens lokaler ved både hovedkontoret i Klæbu og ved avdelingskontoret på Heimdal i bankens åpningstid.


Hvem er på valg?
Til bankens forstanderskap skal det velges:

  • 2 medlemmer til forstanderskapet for 4 år   

Medlemmer som er på valg i 2020 er Olav Roan og Claus A. Brøttem.


Hvem kan stemme og hvem kan velges?

  • Myndige innskytere som har og i de siste 6 måneder har hatt et innskudd på minst 2.500 kr er valgbare og har stemmerett
  • Hvert kundeforhold gir èn stemme
  • Den som velges er pliktig til å stille som medlem, med mindre de har vært medlem av forstanderskapet eller styret i banken i minst en valgperiode
  • Det er kun mulig å stemme ved personlig oppmøte i banken

Oversikt over forstanderskapets medlemmer og varamedlemmer.


Forslag til kandidater
Banken har en egen valgkomite. Stemmeberettigede innskytere kan fremme forslag på kandidater til valgkomiteen.
Forslagene må:

  • Inneholde kandidatens navn, fødselsdato, yrke og fullstendig adresse
  • Være underskrevet av forslagsstiller og påført forslagsstillers fødselsnummer
  • Leveres i bankens lokaler innen 31. desember 2019 i lukket konvolutt merket med ”kundevalg forstanderskapet”


Valgliste 

Valgliste utarbeides av valgkomiteen på grunnlag av innkomne forslag og egne vurderinger.

Valgliste, annet nødvendig valgmateriell, samt forskriftene for valget legges ut ved ekspedisjonsstedene og på våre hjemmesider medio uke 2.