Det er årlig valg av kundevalgte medlemmer og varamedlemmer til forstanderskapet i Klæbu Sparebank.
Valgdag er onsdag 24. januar 2018, og foregår i bankens åpningstid både ved hovedkontoret i Klæbu og ved avdelingen på Heimdal.

Hvem er på valg?
Til bankens forstanderskap skal det velges:

  • 1 medlem til forstanderskapet for 4 år   

Medlemmet som er på valg i 2018 er Leif Reidar Solem. Han kan gjenvelges.

Hvem kan stemme og hvem kan velges?

  • Myndige innskytere som har og i de siste 6 måneder har hatt et innskudd på minst 2.500 kr er valgbare og har stemmerett
  • Hvert kundeforhold gir èn stemme
  • Den som velges er pliktig til stille som medlem, med mindre de har vært medlem av forstanderskapet eller styret i banken i minst en valgperiode
  • Det er kun mulig å stemme ved personlig oppmøte i banken

Oversikt over forstanderskapets medlemmer og varamedlemmer.

Forslag til kandidater
Banken har en egen valgkomite. Stemmeberettigede innskytere kan fremme forslag på kandidater til valgkomiteen.
Forslagene må:

  • Inneholde kandidatens navn, fødselsdato, yrke og fullstendig adresse
  • Være underskrevet av forslagsstiller og påført forslagsstillers fødselsnummer
  • Leveres i bankens lokaler innen 27. desember 2017 i lukket konvolutt merket med ”kundevalg forstanderskapet”

Valgliste
Valgliste utarbeides av valgkomiteen på grunnlag av innkomne forslag og egne vurderinger.

Valgliste, annet nødvendig valgmateriell, samt forskriftene for valget legges ut ved ekspedisjonsstedene og på våre hjemmesider medio uke 2.