Nidaros Sparebank er tilknyttet agent til Norne Securities og kan gjennom dette agentforholdet tilby mottak og formidling av ordre på vegne av kunde i forbindelse med ett eller flere finansielle instrumenter, samt utførelse av ordre på vegne av kunde. 

Norne Securities er et verdipapirforetak underlagt konsesjon av Finanstilsynet til å tilby følgende investeringstjenester: 

1. Mottak og formidling av ordre på vegne av kunde i forbindelse med ett eller flere finansielle instrumenter som definert i vphll §2-2. 

2. Utførelse av ordre på vegne av kunde. 

3. Omsetning av finansielle instrumenter for egen regning. 

4. Investeringsrådgivning som definert i vphl § 2-4 første ledd.

5. Plassering av offentlige tilbud som nevnt i vphl kapittel 7, plassering av emisjoner, samt garantistillelse for fulltegning av emisjoner eller tilbud om kjøp av finansielle instrumenter. 

Les mer om Norne Securities