Det årlige valg av kundevalgte medlemmer og varamedlemmer til forstanderskapet i Klæbu Sparebank foregår på valgdager i bankens åpningstid både ved hovedkontoret i Klæbu og ved avdelingen på Heimdal. Valget holdes onsdag 25. januar 2017 i Klæbu og torsdag 26. januar 2017 på Heimdal. Det er kun mulig å stemme ved personlig oppmøte i banken.

Hvem er på valg?
Til bankens forstanderskap skal det velges:

  • To medlemmer til forstanderskapet for 4 år
  • Fire varamedlemmer til forstanderskapet for 4 år

De to medlemmene som er på valg i 2017 er Marit Sjøbakk og Gunn Kristin Forseth, varamedlemmer på valg er Ann Mari Haugness Aas, Heidi Sjølie, Jørn Erik Berg og Margrethe Buch. Alle kan gjenvelges.

Hvem kan stemme?
De kunder som har og i de siste 6 måneder har hatt et innskudd på minst kr. 2.500 er stemmeberettiget. Hvert kundeforhold gir èn stemme. Det er ikke anledning til lå stemme ved fullmektig.

Hvem kan velges?
Bankens myndige personlige innskudds- og utlånskunder kan velges som medlem eller varamedlem til bankens forstanderskap som representant for kundene. Enhver som kan velges er pliktig til å motta valg som medlem eller varamedlem med mindre de har tjenestegjort som medlem av forstanderskapet eller styret i banken i minst en valgperiode. Oversikt over forstanderskapets medlemmer og varamedlemmer er publisert på våre hjemmesider (velg "Styrende organer").  

Forslag til kandidater
Banken har egen valgkomite for valget Stemmeberettigede innskytere kan overfor valgkomiteen fremme forslag på kandidater. Forslagene må:

  • inneholde kandidatens navn, fødselsår og dato, yrke og fullstendig adresse
  • være underskrevet av forslagsstiller og påført forslagsstillers fødselsnummer
  • leveres i bankens ekspedisjonslokaler innen 28. desember 2016 i lukket konvolutt merket med ”kundevalg forstanderskapet”

Valgliste
Valgliste utarbeides av valgkomiteen på grunnlag av innkomne forslag og egne vurderinger.

Valgliste, annet nødvendig valgmateriell, samt forskriftene for valget legges ut ved ekspedisjonsstedene og på våre hjemmesider medio uke 2. Stemmegiving skjer kun ved personlig oppmøte.