Nidaros Sparebank har et sterkt samfunnsengasjement, og gir årlige gaver som skal bidra til å øke engasjementet i nærmiljøet og berike lokalsamfunnet.

Retningslinjer for gavetildeling:

 

Søknader, tiltak, dokumentasjon og formål

 

 • Søknader skal være godt dokumenterte og ha et spesifisert formål
 • Tildeling skal i hovedsak skje to ganger per år, en gang på våren og en gang på høsten
 • Banken kan selv ta initiativ til nye aktiviteter/nye tiltak  for målgrupper. Banken skal dog ikke selv drive disse tiltakene  eller sette seg i en situasjon hvor det er naturlig at de må levere sluttrapport
 • De som tilgodeses med gaver skal levere en sluttrapport, et regnskap eller lignende for å dokumentere bruken av midlene
 • Lag og organisasjoner med flere avdelinger/enheter (for eksempel idrettslag, korps m.fl.) forutsettes å levere en samlet søknad, med foreslått prioritet fra virksomhetens styre


Målgruppe

 

 • Målgruppe er i hovedsak barn og unge
 • Allmennyttige formål med fri adgang og som understøtter overordnede samfunnsinteresser som f.eks. økt friluftsliv/ økt fysisk aktivitet kan også tilgodeses
 • Tildelingene går primært til frivillige organisasjoner, men uorganisert virksomhet kan også oppmuntres
 • Kommersielle aktiviteter skal i utgangspunktet ikke støttes
 • Gaver og tildelinger skal ikke ha som formål å dekke ordinære driftsutgifter til mottakeren
 • Tildelingene skal være i tråd med bankens overordnede retningslinjer mht driftsmidler samt politisk og religiøs aktivitet. ”Gaver og tildelinger skal ikke gis til formål som kan virke splittende, politiske partier eller politiske formål som kan benyttes i partipolitisk sammenheng. Støtte til religiøse organisasjoner skal ikke gis med mindre tiltaket har et humanitært formål.”


Hensikt

 

 • Skal utløse aktivitet/ inspirere til innsats. Søker bør derfor kunne dokumentere betydelig egeninnsats som et resultat av tildelingen
 • Skal fremme sosialt samvær, fysisk aktivitet og/eller kunnskapsbygging


Uavhengighet

 

 • Tildelingene skal ikke erstatte offentlige tiltak eller midler
 • Banken treffer sine beslutninger på et fritt og uavhengig grunnlag
 • Gaver og tilskudd skal ikke gis for å dekke eventuelle tap eller tapspotensialet hos bankens kunder

 
Behandling

 • Behandling av søknader skjer innen en måned etter søknadsfristens utløp

 • Alle søknader nummereres og sjekkes i henhold til bankens retningslinjer for gavetildeling før behandling

 • Søknader som ikke er innenfor retningslinjer for gavetildeling blir ikke behandlet

 • Bankens beslutning om tildeling er endelig og grunnlag for beslutning formidles ikke eksternt (Grunnlag for beslutning skal oppbevares internt)

 

Kunngjøring 

 • Hvem som får tildelt midler kunngjøres på bankens hjemmesider etter behandling

SEND INN SØKNAD HER


Søknadsfrist er 26. april 2019.

Resultatet av gavetildelingen blir publisert på bankens hjemmeside 20. mai 2019.Lykke til!