Nidaros Sparebank har et sterkt samfunnsengasjement, og gir årlige gaver som skal bidra til å øke engasjementet i nærmiljøet og berike lokalsamfunnet.

Retningslinjer for gavetildeling er retningsgivende for arbeidet, men kan avvikes når det er godt dokumentert. Avvik forutsettes å være nettopp det, og skal begrunnes. Hovedandelen av tildelinger skal skje innenfor retningslinjer for gavetildeling.

1. Bakgrunn 

Det å være sparebank innebærer at en andel av bankens overskudd foreslås overført til bankens gavefond, mens selve overføringen i sin helhet besluttes av forstanderskapet (bankens generalforsamling) ved avleggelse av årsregnskap.

Disponering av midlene foretas av administrasjonen, etter retningslinjer fastsatt av styret.

2. Formål 

Utdeling av gaver har lenge vært en viktig del av Nidaros Sparebanks aktiviteter. Banken har gjennom mange år hatt et sterkt samfunnsengasjement, særlig knyttet til sitt lokalmiljø. Banken gir gaver som skal bidra til å øke engasjementet i nærmiljøet og berike lokalsamfunnet. Som selvstendig sparebank ønsker Nidaros Sparebank å videreføre den sterke tradisjonen med å gi gaver til allmennyttige formål.

3. Kriterier for tildeling av gavemidler

 • Formålet skal bidra til utvikling i vårt nærområde
 • Formålet skal ha verdi og nytte over tid
 • Formålet skal engasjere mange i vårt lokalmiljø
 • Formålet skal skape tilhørighet og stolthet i lokalsamfunnet
 • Tiltak som involverer barn og unge i vårt lokalmiljø prioriteres
 • Formål som er innovative og skaper næringsutvikling i lokalmiljøet prioriteres
 • Samarbeidsprosjekter med utdannings- og forskningsmiljøer i vårt markedsområde som er relevante for vårt lokalsamfunn

4. Gavemidler gis ikke til

 • Politiske og religiøse organisasjoner
 • Miljøskadelige formål
 • Formål i strid med god forretningsskikk
 • Prosjekter som virker diskriminerende med hensyn til etnisitet eller nasjonalitet.
 • Prosjekter med uryddig økonomi eller uklar organisering
 • Oppgaver som i hovedsak tilligger det offentlige

5. Søknader, tiltak, dokumentasjon og formål

 • Søknader skal være godt funderte/dokumenterte og ha et spesifisert formål.
 • Tildeling skal i hovedsak skje to ganger pr år, en gang på våren og 1 gang på høsten etter kunngjøring.
 • Banken kan selv ta initiativ til nye aktiviteter/nye tiltak for målgrupper. Banken skal ikke selv drive disse tiltakene eller sette seg i en situasjon hvor det er naturlig at banken selv må levere sluttrapport.
 • De som tilgodeses med gaver skal bes om å levere en sluttrapport, et regnskap eller lignende for å dokumentere bruken av midlene.
 • Banken bør søke informasjon fra idrettsråd, kulturråd, frivillighetsråd eller lignende i gamle Klæbu kommune minst 1 gang pr år for å sikre seg informasjon om mulige nye lag, foreninger og tiltak eller felles prosjekter som kan være av interesse.
 • Lag og organisasjoner med flere avdelinger/enheter (for eksempel idrettslag, korps m.fl.) forutsettes å levere en samlet søknad, med foreslått prioritet fra virksomhetens styre.

6. Målgruppe

 • Gavefondets målgruppe er i hovedsak barn og unge, men andre mindre ressurssterke grupper kan også tilgodeses.
 • Allmennyttige formål med fri adgang og som understøtter overordnede samfunnsinteresser som f.eks. økt friluftsliv/ økt fysisk aktivitet, bedre psykisk helse, miljøbevissthet osv. kan også tilgodeses.
 • Tildelingene går primært til frivillige organisasjoner, men noen ganger kan uorganisert virksomhet også oppmuntres.
 • Kommersielle aktiviteter skal i utgangspunktet ikke støttes.
 • Gaver og tildelinger skal ikke gis til formål som kan virke splittende, politiske partier eller politiske formål som kan benyttes i partipolitisk sammenheng.
 • Støtte til religiøse organisasjoner skal ikke gis med mindre tiltaket har et tydelig humanitært formål som er allment tilgjengelig.

7. Hensikt
Skal utløse aktivitet/ inspirere til innsats – søker bør derfor som en hovedregel kunne dokumentere betydelig egeninnsats som et resultat av tildelingen.

Aktiviteten skal primært fremme sosialt samvær og/eller fysisk aktivitet og/eller kunnskapsbygging.

8. Uavhengighet

 • Tildelingene skal være i tråd med bankens overordnede gavepolicy mht driftsmidler samt politisk og religiøs aktivitet.
 • Tildelingene skal ikke erstatte offentlige tiltak eller midler
 • Gavetildelingene skal skje på et fritt og uavhengig grunnlag
 • Gaver og tildelinger skal ikke ha som formål å dekke ordinære driftsutgifter til mottakeren.
 • Gaver og tilskudd skal ikke gis for å dekke eventuelle tap eller tapspotensialet hos bankens kunder.

9. Størrelse på tildelinger
Det er bankens intensjon å gi noen større tildelinger som  ”utgjør en forskjell” fremfor å bare dele ut jevnt og smått.

10. Kultur-/idretts-/ildsjelspris

Banken har til hensikt å etablere en årlig pris, i samarbeid med andre med liknende aktiviteter. Banken skal ikke selv være primus motor i arbeidet.

11. Enkeltpersoner / enkelttiltak

Støtte kan i spesielle tilfeller gis til enkeltpersoner og/eller enkelttiltak (f.eks. som stipend) basert på fremragende prestasjoner innenfor primært idrett og kultur.

12. Eierskap

I gitte tilfeller kan banken ta eierskap til en gjenstand, f.eks. for å sikre at denne blir i lokalt eie eller for å sikre lokale utøvere muligheten til å spille på spesielle instrumenter.

13. Saksbehandling

 • Sakene behandles samlet i egne møter i bankens gavekomite senest 4 uker etter utløpt søknadsfrist
 • Avslag begrunnes ikke
 • Søknader som ikke er innenfor retningslinjer for gavetildeling blir ikke behandlet
 • For sent innkommende søknader behandles ikke
 • Hvem som har fått tildelinger kunngjøres på bankens hjemmesider og de tilskrives.

14. Rammer

 • Administrasjonen har en årlig ramme på maksimum halvparten av fjorårets avsetning til gavefondet. Årets beløp vedtas av styret.
 • Det er primært aktiviteter, lag og foreninger i gamle Klæbu kommune som skal tilgodesees.
 • For tildelinger utenfor gamle Klæbu kommune er det først og fremst innenfor tilbud som også favner gamle Klæbu kommunes innbyggere (men som er organisert i Trondheim) som kan tilgodesees.
 • Det kan ikke tildeles mer enn 50% av rammen ved en halvårlig utdeling.
 • Det leveres en årlig oversikt til bankens styre som viser innvilgede søknader.


Resultatet av gavetildelingen for våren blir publisert på bankens hjemmeside innen 15. april. Neste gavetildeling vil skje i løpet av høsten 2021.