Vil du bli medeier i Nidaros Sparebank - en lokalbank for hele Trondheimsregionen?
Vi har god vekst og ønsker at våre kunder og andre interesserte får ta del i verdiskapingen. I den anledning skal vi hente inntil 45 millioner kroner i ny egenkapital. Denne emisjonen gjennomføres i perioden 26. april 2019 til 10. mai 2019 kl. 15.00.

Norne Securities AS er tilrettelegger av emisjonen. Banken utsteder 428 571 egenkapitalbevis til kurs NOK 105. Emisjonen er på forhånd garantert fulltegnet av et garantikonsortium bestående av større egenkapitalbeviseiere og innskytere i banken, og andre lokale og nasjonale investorer.

 

Tidsplan for emisjonen (med forbehold om endringer)

Første dag i tegningsperioden 26. april 2019 kl. 09.00
Siste dag i tegningsperioden 10. mai 2019 kl. 15.00
Tildeling og utsendelse av tildelingsbrev
Omkring 15. mai 2019
Innbetaling ved automatisk belastning av konto  Omkring 20. mai 2019 
Registrering av ny eierandelskapital i Foretaksreg. 
Omkring 31. mai 2019 
Utstedelse og levering av egenkapitalbevis  Omkring 31. mai 2019

 

Informasjonsmøter 

Gjennomgang av investorpresentasjon. De som velger å tegne seg, må først lese igjennom prospektet for å gjøre seg kjent med egenkapitalbevis, og hva egenkapitalbevisene innebærer av risiko og muligheter for eierne.

 • Tid: Mandag 29. april kl. 18.00 og mandag 6. mai kl. 18.00
 • Sted: Hovedkontor i Klæbu (3. etg.)
 •  

  Omsetning av tegningsretter

  Dersom du ønsker å kjøpe eller selge tegningsretter bes du ta kontakt med Norne Securities (Tlf: 55 55 91 64, mail: egenkapitalbevis@norne.no). Personer som ønsker å omsette tegningsretter må opprette aksjehandelsavtale med Norne Securities via Nidaros Sparebank. Dette kan gjøres via nettbanken i Nidaros Sparebank, via www.norne.no, eller via bankrådgiver i Nidaros Sparebank.

   

  Informasjon om elektronisk tegning i VPS

  Privatpersoner har anledning til å tegne egenkapitalbevis via online tegningslink i VPS som ligger på denne siden. Tegningen må gjennomføres før 10. mai 2019 kl. 15.00.

   

  Informasjon tegning med manuell tegningsblankett

  Egenkapitalbevisene kan også tegnes på en tegningsblankett i den form som inntatt i Prospektet som vedlegg 2 (Tegningsblankett). Korrekt utfylte tegningsblanketter må være mottatt av Tilretteleggeren eller Banken senest kl. 15.00 norsk tid den 10. mai 2019 på følgende e-post eller adresser:

   

  Nidaros Sparebank

  att. Torleif Lia

  Nordalsvegen 2

  7540 Klæbu

   

  E-post: ekbevis@nidaros-sparebank.no

  Telefon.: 72 83 00 00

   

  Norne Securities AS

  Postboks 7801

  5020 Bergen

   

  E-post: emisjoner@norne.no

  Telefon: +47 55 55 91 30

   

  Det kan være lurt å være ute i god tid

  Vær oppmerksom på at tegningsblanketten må være oss i hende innen tidsfristen for at du skal få kjøpe egenkapitalbevis.

  Det vil si at den må være mottatt og registrert hos oss innen 5. mai kl. 15.00.


  Hensiktsmessighetstest

  Tilretteleggeren skal i henhold til verdipapirhandelloven søke å innhente opplysninger om tegneres kunnskap og erfaring med det aktuelle investeringsområdet. Undersøkelsen skal sette Tilretteleggeren i stand til å vurdere om investeringen i Egenkapitalbevis er hensiktsmessig for tegneren. I situasjoner der Tilretteleggeren finner at investeringen ikke er hensiktsmessig for tegneren, vil tegneren bli informert om dette. Videre må tegneren, alene eller i samarbeid med eventuelle finansielle rådgivere, vurdere om det er ønskelig å gå videre med investeringen på tross av opplysningene som foreligger fra Tilretteleggeren. Vennligst besvar spørsmålene som ligger i punktet Hensiktsmessighetstest nederst på siden.

   

  Dersom tegneren ikke gir de opplysninger som Tilrettelegger plikter å innhente, eller gir ufullstendige opplysninger, advarer Tilretteleggeren med dette om at det vil være umulig for Tilretteleggeren å vurdere om det er hensiktsmessig for tegner å delta i Emisjonen.

   

  Legitimasjonskontroll

  Etter lov om tiltak mot hvitvasking og terrorfinansiering av 1. juni 2018 (hvitvaskingsloven) med tilhørende forskrift skal det foretas legitimasjonskontroll av tegnerne i emisjonen. Tegnere som ikke er eksisterende kunder av Banken eller Tilrettelegger må fylle ut Skjema for legitimasjonskontroll og Skjema for rett kopi av legitimasjon og sende dette til emisjoner@norne.no